2549

  • ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 1367
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library System) ปัจจุบัน บิซโพเทนเชียล มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนาระบบมาแล้วกว่า 300 โครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน