ProjectXYZ

ผลิตภัณฑ์

ProjectXYZ


โปรแกรมบริหารจัดการโครงการและงานที่คุณสามารถกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการที่บริษัทหรือหน่วยงานที่คุณดูแล รองรับการกำหนดโครงการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการแจ้งเตือนงานผ่านระบบ Line นอกจากนี้ระบบรายงานทรัพยากรจะทำให้คุณเห็นถึงภาพรวมการมอบหมายและดำเนินงานของทีมงานคุณทั้งหมด ทั้งในลักษณะ Task View หรือ Calendar View

บันทึกนัดหมายการประชุม

สามารถลงนัดหมายการประชุมให้กับทีมงานทุกท่านได้

เพิ่มบันทึกมอบหมายงาน
(มุมมองรายการ)

สามารถมอบหมายงานให้บุคลากรในทีม หรือบุคคลอื่นๆในการส่งงาน

เพิ่มบันทึกมอบหมายงาน
(มุมมองปฏิทิน)

เพื่อความง่ายในการดูแผนงาน สามารถดูมุมมองปฏิทินงานของบุคลากรในทีมงานตนเองได้

บันทึกไฟล์เอกสารโครงการ

บันทึกไฟล์เอกสารภายในโครงการ เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้ามาอ่านรายงานในระบบได้ตลอดเวลา

หัวหน้าปิดงาน

หัวหน้าเข้ามาดูรายละเอียดและปิดงานจากระบบหากมีการตรวจสอบรายละเอียดของงานที่ส่งมาเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลโครงการ

มีหน้ารายงานรายละเอียดโครงการทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ

ข้อมูลการทำงานโครงการของทีม

ผู้ที่ดูแลทีมงานสามารถเข้ามาดูงานโครงการภายในทีมได้ หากงานมีปัญหาหรือมีคนส่งงานมาผู้ที่ดูแลีม สามารถมองเห็นงานภาพรวมของทีมได้

รายงานการบริหารทรัพยากรของทีม

ดูรายงานของทีมงานในแต่ละสัปดาห์ได้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ดูภาพรวมของโครงการได้ โดยแบ่งหัวข้อสำคัญออกมาให้ดูคือ จำนวนงานทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จรอตรวจสอบ ปิดงานตรวจสอบเรียบร้อย ยกเลิกงาน งานคงเหลือ

เช็คอิน (มุมมองแผนที่)

ดูรายการเช็คอินเริ่มการทำงานและตำแหน่งได้จากแผนที่บนหน้าจอ