ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับคุณที่นี่

# ตำแหน่ง แผนก จำนวน สถานะ
1 Junior Programmer PHP
Post : 4-มิถุนายน-2563
Developer ไม่ระบุ สมัครงาน
2 Java Developer
Post : 4-มิถุนายน-2563
Developer ไม่ระบุ สมัครงาน
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
Post : 4-มิถุนายน-2563
Developer ไม่ระบุ สมัครงาน
4 Senior Business Analyst (BA)
Post : 4-มิถุนายน-2563
Developer ไม่ระบุ สมัครงาน
5 รับสมัครพันธมิตรร่วมธุรกิจทั้งในรูปแบบ Startup Company, บริษัท หรือ ฟรีแลนซ์ (Developer (PHP) ,Business Analyst หรือ System Analyst)
Post : 4-มิถุนายน-2563
Developer ไม่ระบุ สมัครงาน

สายอาชีพและความก้าวหน้า

เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

เรา มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน “เป็นคนดี" และ "คนเก่ง” ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร การมีจิตอาสาของพนักงาน และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว
[รายละเอียดเพิ่มเติม]