2556

  • พัฒนาระบบงานบริหารกระบวนการทำงาน E-Workflowเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆให้กับ สำนงานเลขธิการสภาผู้แทนฯ ในการบริการจัดการด้านกระบวนงานนิติบัญญัติ
  • พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร เพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐทั้งในด้านการจัดเก็บ สรรหา ประเมินผล พัฒนาด้านบุคลากร โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ Work Flow