2548

  • ภายใต้ชื่อ "ePlanFormance" พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถบริหารจัดการได้ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือไม่ก็ตาม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System)