สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทจะจัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี หากพนักงานต้องการตรวจนอกเหนือจากรายการที่

ฟรีตรวจสุขภาพระหว่างทดลองงาน

มาตรฐานเดียวกับพนักงานประจำ โดยตรวจกับทาง รพ.ที่บริษัทจัดหาให้

การเบิกประกันสุขภาพ

(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ค่าตัดแว่น)
[ดูรายละเอียด]

เงินรางวัลพิเศษ (Project Bonus)

ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อให้กำลังใจแก่ทีมงาน หรือพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน และมีผลงานที่โดดเด่น โดยรางวัลพิเศษนี้จะกำหนดให้

ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

ประกันสังคมนี้มีเพื่อเป็นรายได้หลังเกษียณและให้ผลประโยชน์ต่างๆ กับผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ โปรแกรมนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจำนวน

โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานตามผลกำไรของการดำเนินกิจการของบริษัทและตามสภาวะ

เบี้ยขยันโครงการ “วินัยเริ่มต้นที่ตนเอง”

เบี้ยขยันให้สำหรับพนักงานที่ไม่ขาดงาน ไม่ลางาน ไม่มาทำงานสาย จะได้เบี้ยขยันอีกคนละ 500 บาท (โดยเงินจะเข้าเดือนถัดไปพร้อมเงินเดือน)

การฝึกอบรม

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (อย่างน้อย 1 ครั้ง)

เงินรางวัลพิเศษ (Project Bonus)

ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อให้กำลังใจแก่ทีมงาน หรือพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน และมีผลงานที่โดดเด่น โดยรางวัลพิเศษนี้จะกำหนดให้

เสื้อประจำบริษัท

จำนวนอย่างน้อย 2 ตัว และบัตรพนักงาน (พนักงานที่ผ่าน Probation แล้ว)

เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง

โดยจะจัดเป็นประจำ ศุกร์กลางเดือนและศุกร์สิ้นเดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งยังใช้เป็นเวลาในการพบปะและสื่อสารของพนักงานร่วมกัน

งานกีฬาสีประจำปี

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
ห้องนันทนาการ

เช่น ห้องคาราโอเกะ ห้องสมุด มุมดนตรี เกมส์ ห้องออกกำลังกาย ห้องทานอาหารกลางวัน มุมกาเฟ

มุมกาเฟ ,Working space

จัดมุมกาเฟ สำหรับบริการพนักงาน สามารถทำงานหรือประชุมร่วมกันได้ หรือจะใช้สำหรับทานอาหารกลางวัน

ค่าช่วยเหลืองานตามขนบธรรมเนียมประเพณี

เช่น งานแต่งงาน, งานอุปสมบท ของเยี่ยม (คลอด, เจ็บป่วย), พวงหรีด (งานศพ)

ค่าโทรศัพท์ประจำตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จะได้ค่าโทรศัพท์รายเดือน เดือนละ 800 บาท (สำหรับพนักงานที่ผ่าน Probation แล้ว)