BizSmartSSO

BizSmartSSO คืออะไร

BizSmartSSO คือกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน (Authentication) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือทรัพยากรต่างๆ ได้หลายแหล่ง ด้วยการใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพียงชุดเดียว

Log in เพียงครั้งเดียวใช้ได้ครบทุกแอปพลิเคชัน ใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลายของคุณ อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตนสองรูปแบบ และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เหมาะกับทุกองค์กรหรือแม้การใช้งานส่วนบุคคล

ข้อดีของระบบ BizSmartSSO

การสู่ระบบ

 1. ระบบรองรับการแสดงผลผ่าน Web Browser ได้หลากหลายเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Brave
 2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบต่างๆ ผ่าน portal ด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
 3. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดการบัญชีผู้ใช้ ด้วยการใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพียงชุดเดียว
 4. รองรับการใช้งานด้วย DOPA-Digital ID ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

การจัดการผู้ใช้งาน

 1. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งาน Active Directory (AD)
 2. ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบยืนยันตัวตนกลางได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถจัดการกลุ่มผู้ใช้งานได้
 4. สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งาน รวมถึงนโยบายต่างๆ ได้

ความปลอดภัย

 1. ระบบรองรับการทำ Authentication ในรูปแบบ SAML, OAuth, OpenID Connect
 2. มีมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบ 2FA
 3. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
 4. การใช้ CAPTCHA ในการลงทะเบียนเพื่อป้องกันการถูกโจมตีด้วย bot
 5. เข้ารหัสข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน
 6. มีการยืนยันตนตัวด้วยรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียว (One Time Password)
 7. ระบบรองรับการติดตั้ง On-Premises และ On Cloud

ผู้ดูแลระบบ

 1. สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ รวมถึงบริหารข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าเว็บ
 2. สามารถกำหนดนโยบายการสร้างรหัสผ่านได้
 3. มีรายงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์
 4. จัดการระบบที่เชื่อมต่อและใช้บริการยืนยันตัวตน

ประโยชน์ของ BizSmartSSO

...
เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำหลายๆ รหัสผ่านสำหรับแต่ละระบบ ช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

...
ลดภาระของผู้ดูแลระบบ

การจัดการรหัสผ่านที่หลากหลายสามารถทำให้ผู้ดูแลระบบทำงานหนักขึ้น แต่ด้วย SSO จะช่วยลดภาระงานในการรีเซ็ตรหัสผ่านและการจัดการบัญชีผู้ใช้ต่างๆ

...
ปรับปรุงความปลอดภัย

การใช้ SSO ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ใช้ต้องจำหรือเก็บรหัสผ่านหลายๆ ชุด ลดโอกาสที่รหัสผ่านจะถูกลืมหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

...
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและแอปพลิเคชันที่ต้องการได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าสู่ระบบหลายครั้ง

...
ปรับปรุงการตรวจสอบและการรายงาน

ระบบ SSO ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบการเข้าถึงระบบและการใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...
ลดค่าใช้จ่าย

การลดภาระในการจัดการรหัสผ่านและการช่วยเหลือผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาการเข้าสู่ระบบ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด้านไอที

...
ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

การลดขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบและการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้รู้สึกพอใจและมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

...
ผู้ใช้งานสามารถขอเพิกถอความยินยอมเองได้

ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลของตนเองได้ กรณีไม่ต้องการใช้งานระบบหรือไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลในระบบสามารถเพิ่กถถอนข้อมูลตนเองได้