ภาพบรรยากาศการประชุมนำเสนอเก็บความต้องการและการรวบรวมขอบเขตงานโครงการระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem

ภาพบรรยากาศการประชุมนำเสนอเก็บความต้องการและการรวบรวมขอบเขตงานโครงการระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม