ภาพบรรยากาศเปิดโครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หลัก สทอภ. ที่สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)