ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน"

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน วันที่ 15/12/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ทีมงานในโครงการ

นายวิชัย มาศเสม [แซม] PM/Leader

นายนัสมีย์ แมละมะ [มี] Dev

นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์ [แพร] BA

นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ [แทปู] ผู้ช่วยวิทยากร

นางสาวจิราวรรณ พลชัย [ปุ๊ก] ผู้ประสานงาน