ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน"

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน วันที่ 15/12/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ทีมงานในโครงการ

💡 นายวิชัย มาศเสม (แซม) PM/Leader

💡 นายนัสมีย์ แมละมะ (มี) Dev

💡 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์ (แพร) BA

💡 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

💡 นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ (แทปู) ผู้ช่วยวิทยากร

💡 นางสาวจิราวรรณ พลชัย (ปุ๊ก) ผู้ประสานงาน