ภาพบรรยากาศ "เข้าทดสอบระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร"

ภาพบรรยากาศ โครงการ QSDS_FARMER_63 เข้าทดสอบระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหมกับเกษตรกรด้านหม่อนไหมในพื้นที่จริง ณ สถานที่ บ้านเกษตรกร ตำบล หนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทีมงานในโครงการ
1. นางสาวภัทริยา วงศ์สายสถิตย์ (ติ้ง) / PM
2. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน (ม่อน) / Dev
3. นางสาวสาริษฐ์ ตั้งพิพัฒน์สถาพร (มิกกี้) / BA
4. นางสาวอริสา คงนุ่น (บี) / PC