ภาพบรรยากาศจัดอบรมระบบฐานข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน cadaver ระหว่างศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่างระบบ organ และระบบ CeLIMS (Stemcell)

💡 วิทยากร นายทวีชัย บุตรภักดิ์ (Developer) 
💡 ทีมงาน CeLIMS นายทิวา ศิรินภัทร (หัวหน้าทีม)
💡 ทีมงาน Organ นายกิตติกร ชัยชนะ (หัวหน้าทีม) ,นางสาวอุบลรัตน์ พลชัย (หัวหน้าทีม) 
     และ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ธนศิวะกุล  (Developer) 
💡 Developer นายสหรัฐ ศรีอำไพ (หัวหน้าทีม) และ นางศศิธร สุวัตถี (ประสานงานโครงการ)