ภาพกิจกรรมพนักงานบิซโพเทนเชียลอบรม หลักสูตร PowerPoint Infograpia วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Bizpotential