ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้" หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน (Programmer)

ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้"
หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน (Programmer)
วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร 7 ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี