ภาพข่าวอบรมโครงการพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง วันที่ 20 มกราคม  2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ