ภาพข่าวอบรมโครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ องค์การสวนสัตว์

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบติดตามและประเมินผลโครงการ วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562  หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร  ณ ห้อง 304 ชั้น 3 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต