ภาพข่าวอบรมโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office) ศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบจองห้องประชุม  ระบบจองยานพาหนะ และ ระบบแจ้งซ่อม วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลรัฐธรรมนูญ