ภาพข่าวอบรมโครงการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำหรับผู้ใช้งานระบบ  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ  กรมส่งเสริมการเกษตร