สัมมนารับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ในการออกแบบฟังก์ชันการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่