ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร กรมส่วนกลาง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม