ภาพข่าวอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย รุ่นที่ 2