ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้ดูแลระบบ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้ดูแลระบบ ณ ห้องฝึกอบรม G101 สสว. วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30