ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ประชุมก่อนเริ่มงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด นำทีมโดยคุณณัฐสิริ  ประชุมก่อนเริ่มงาน (Kickoff Meeting) และประชุมเก็บความต้องการโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อการพบปะพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนดำเนินงาน  รวมถึงการเก็บความต้องการก่อนการเริ่มงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบที่บรรลุวัตถุประสงค์

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะ