บิซโพเทนเชียล เข้าร่วมประชุมนำเสนอภาพรวมและการตรวจรับงาน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ ระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัล เพื่อการบริหารยุคใหม่ (ระยะที่ 1) งวดที่ 3 กับคณะกรรมการตรวจรับฯโครงการ ที่กรมประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2565  ทีมงานบิซโพเทนเชียล  นำทีมโดยคุณณัฐสิริ  ประชุมนำเสนอภาพรวมและการตรวจรับงานงวดที่ 3 ในส่วนการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัล เพื่อการบริหารยุคใหม่  กับคณะกรรมการตรวจรับฯโครงการ ณ ห้องประชุม ศสช. ชั้น10 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน  สู่การมีระบบงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ