บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) หลักสูตรของผู้ดูแลระบบของ สป. ทส. และผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.

จัดอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม