EP1 : การวาดเอกสาร Data flow ให้ทีม BA ในการทำเอกสารเบื้องต้น

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า BA คือคนที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและสมมุติฐาน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป

บทบาทของ BA เปรียบได้กับสะพานที่เชื่อมระหว่างปัญหาในการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Model, process หรือ Method) กับเทคโนโลยีสำหรับแก้ไขปัญหา นักวิเคราะห์ระบบ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยน และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อวิเคราะห์ ตีความข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมถึงปรับปรุงการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป