บิซโพเทนเชียลจำกัด จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) วันที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจากนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดพิธีการ