บิซโพเทนเชียลจำกัด จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)วันที่ 1 สำหรับผูู้บริหาร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์