บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบ online

เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาใช้งานระบบให้สามารถสร้างคำชี้แจงและแก้ไขปรับปรุง