พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ERP)

10 มิถุนายน  2564 องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 
เปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ERP) ซึ่งเป็นการวางแผนบริหารจัดการองค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด