การอบรมผ่าน VDO Conference ในหัวข้อการใช้งานระบบการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

23 เมษายน 2564 คุณเตชินท์ วรสิทธิ์ วิทยากรโครงการ และทีมงานคุณภาพ จัดอบรมผ่าน VDO Conference ในหัวข้อการใช้งานระบบการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเข้าใช้งานและทำให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการได้ทุกภาคส่วน