ประชุมนำเสนอภาพรวมและแนะนำการใช้งานระบบการศึกษาของราชวิทยาจุฬาภรณ์แก่คณบดีและคณะอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

5 เมษายน 2564 ทีมงาน CRA_ERP โดยคุณวัลลภ ที่ปรึกษาโครงการ ประชุมนำเสนอภาพรวมและแนะนำการใช้งานระบบการศึกษาของราชวิทยาจุฬาภรณ์แก่คณบดีและคณะอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเตรียมเปิดใช้งานระบบ โดยวัตถุประสงค์หลักๆของงานนี้คือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจและเพือเตรียมการเข้าประเมินมาตรฐาน ISO27001 ของของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ระบบงานที่ดีจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น