ภาพบรรยากาศอบรมระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)