ภาพบรรยากาศ การประชุมนำเสนอเก็บความต้องการ และนำเสนอระบบการยื่นคำร้องขอวินิจฉัยล่วงหน้า กับท่านผอ. ฝ่ายฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า