ภาพบรรยากาศอบรมระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 1, 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)