ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบบริหารความเสี่ยง กับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นายพีรพล พิมพ์สมาน  / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน  / ผู้ประสานงานโครงการ