ภาพบรรยากาศ "โครงการ CRA_ERP_EDU_63 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมหารือเรื่อง มคอ3 กับเจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ทะเบียนกลาง"

ภาพบรรยากาศ "โครงการ CRA_ERP_EDU_63 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมหารือเรื่อง มคอ3 กับเจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ทะเบียนกลาง"