ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบงบประมาณ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบงบประมาณ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาวอรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา (ออย) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นางสาวปุณยาพร  ควรสุวรรณ (ไข่มุก) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ