ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบ Case Management ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบ Case Management ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาวลักษนานิลภ์ วสุไกรไพศาล (เคง) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายวิชัย กฤษฎาวงศ์มณี (เอ๋) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายนพรุจ  เปรียบนาน (พีช) / นักพัฒนาระบบ
💡 นางสาวธีรดา  คุ้มครอง (อุ๋มอิ๋ม) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นายจิรภัทร  จันทร์สุโรจน์ (ต้า) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ