ภาพบรรยากาศ "การประชุมหารือ Data interface กับ SAP ของโครงการ CRA_ERP_EDU_63 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมหารือ Data interface กับ SAP ของโครงการ CRA_ERP_EDU_63 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นายธนวิน แสงจันทร์ (นัท) / ผู้จัดการโครงการ
💡 นางจันทิรา วรวุฒิ (เอ) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายพีรพล พิมพ์สมาน (เบียร์) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นายวรฤทธิ์ อุสมาน (กัส) / นักพัฒนาระบบ
💡 นายธนวัฒน์ แก้วล้อมวัง (อาท) / นักพัฒนาระบบ
💡 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน (กล้วย) / ผู้ประสานงานโครงการ