ภาพบรรยากาศ "อบรมการใช้งานระบบปุ๋ย สำหรับผู้ประกอบการ"

ภาพบรรยากาศ "อบรมการใช้งานระบบปุ๋ย สำหรับผู้ประกอบการ" (DOA_NSW_62)
ห้อง 506 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม. เกษตร

ทีมงานในโครงการ

💡 นางสาววิลาวัณย์ มณีกัญย์ (บ๋อม) SA / วิทยากร

💡 นายณัฐพล จั้นพลแสน (มาวิน) Dev / วิทยากร

💡 นายวรพงษ์ สุดตะมา (กอล์ฟ) Dev

💡 นายพุทธิพงศ์ ประดิษฐ์ (เรียว) Dev

💡 นางสาวภัคจิรา สังสะโอภาส (ฝ้าย) ผู้ประสานงาน

💡 นายอานุพัฒน์ พูนแก้ว นักศึกษาฝึกงาน