ภาพบรรยากาศ "อบรมการใช้งานระบบปุ๋ย สำหรับผู้ประกอบการ"

ภาพบรรยากาศ "อบรมการใช้งานระบบปุ๋ย สำหรับผู้ประกอบการ" (DOA_NSW_62)
ห้อง 506 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม. เกษตร

 

ทีมงานในโครงการ

>>> นางสาววิลาวัณย์ มณีกัญย์ (บ๋อม) SA / วิทยากร

>>> นายณัฐพล จั้นพลแสน (มาวิน) Dev / วิทยากร

>>> นายวรพงษ์ สุดตะมา (กอล์ฟ) Dev

>>> นายพุทธิพงศ์ ประดิษฐ์ (เรียว) Dev

>>> นางสาวภัคจิรา สังสะโอภาส (ฝ้าย) ผู้ประสานงาน

>>> นายอานุพัฒน์ พูนแก้ว นักศึกษาฝึกงาน