ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน"

ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งานวันที่ 22/12/2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทีมงานในโครงการ

💡 นายวิชัย มาศเสม (แซม) PM / Leader

💡 นายนัสมีย์ แมละมะ (มี) Developer

💡 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์ (แพร) Business Analyst 

💡 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

💡 นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ (แทปู) ผู้ช่วยวิทยากร

💡 นางสาวจิราวรรณ พลชัย (ปุ๊ก) ผู้ประสานงาน