ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งาน"

ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ใช้งานวันที่ 22/12/2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทีมงานในโครงการ

>>> นายวิชัย มาศเสม (แซม) PM / Leader

>>> นายนัสมีย์ แมละมะ (มี) Developer

>>> นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์ (แพร) Business Analyst 

>>> นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

>>> นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ (แทปู) ผู้ช่วยวิทยากร

>>> นางสาวจิราวรรณ พลชัย (ปุ๊ก) ผู้ประสานงาน