ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับการปรับปรุงระบบตาม TOR 4.2
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง 10601 ชั้น 6 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

💡 วิทยากร นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (พี่เอ๋)
💡 ผู้จัดการโครงการ นายภูสิต มะลิวัลย์ (พี่ต่อ)
💡 ผู้ประสานงานโครงกร นางสาวภัคจิรา สังสะโอภาส (พี่ฝ้าย)
💡 IT Support นายดุสิต ด่านจงรักษ์ (พี่สิต)