ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการพัฒนาระบบพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาองค์กรชุมชน

โดยวิทยากร 
💡 คุณออมทรัพย์ พลาดิศัย (ผู้จัดการโครงการ)
💡 คุณศศิธร สุวัตถี (ผู้ช่วยอบรม)
💡 คุณวีร์ณัชชา จันทรมัสการ (ผู้ช่วยอบรม)