ภาพการฝึกอบรม "โครงการจัดทำระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทาง และจอแสดงผลข้อมูลการเดินรถอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)" ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 4 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร)

 ภาพการฝึกอบรม "โครงการจัดทำระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทาง และจอแสดงผลข้อมูลการเดินรถอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)" สำหรับ ผู้ใช้งาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563     ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 4 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร)