ภาพการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ครั้งที่ 2)" หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ (System Support)

ภาพการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ครั้งที่ 2)"
หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ (System Support)
วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี