ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้" หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน

ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้"
หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี