ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้" หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ภาพการฝึกอบรม "โครงการจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้"
หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี