ภาพอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารมหานครยิปซั่ม  ชั้น 22