ภาพการสัมมนา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน ตามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP Platform)

การสัมมนา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน

ตามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP Platform)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้อง MAGIC2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์